V silniční přepravě je potřeba udržovat přehled a pořádek. Pokud vás vždy zajímalo, jak je možné přepravovat kvanta nákladu a nemít přitom zmatek v tom, kdy bylo co doručeno a odvezeno, tak je to díky systému, který úspěšně funguje již skoro 60 let.

CMR je dohoda o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě, která byla uzavřena v Ženevě v r. 1956. Mezinárodní silniční unie podle této dohody vytvořila standardní nákladní list, který se používá v mezinárodní autodopravě. V povinných kolonkách většinou trojjazyčného formuláře je uvedeno jméno odesilatele, příjemce, dopravce a specifikace zboží. V logistické hantýrce se mu říká „camrák“.

CMR

Úmluvu ratifikovala postupně většina evropských zemí, avšak členy jsou i některé mimoevropské státy, jako například Arménie, Libanon, Írán a některé další.

Zlidověle „camrák“ slouží v praxi jako základní jízdní dokument pro přepravu zboží. Jedná se o mezinárodní dokument, někdy také nazývaný jako nákladní list. Některé dopravní firmy používají tento dokument i s potiskem loga své firmy.

V silniční nákladní dopravě se zpravidla neuzavírají přepravní smlouvy v písemné podobě, neboť to ani neukládají žádné právní předpisy. Tím větší význam má přepravní doklad, nebo-li nákladní list, který bývá v praxi často jediným písemným důkazem o existenci a obsahu závazků mezi odesílatelem a dopravcem. I když Úmluva CMR nestanovuje povinnost odesilatele či dopravce vystavit nákladní list CMR, přesto jsou v praxi přepravy prováděné bez vystavení tohoto dokladu velice ojedinělé. Dohoda CMR totiž m.j. stanovuje, že chybí-li nákladní list, nebo vykazuje-li nedostatky, není tím existence nebo platnost přepravní smlouvy dotčena a i tehdy se na ni vztahují ustanovení Dohody CMR.

Nákladní list se vystavuje v písemné formě ve třech vyhotoveních a musí být podepsán odesílatelem a dopravcem. Každé vyhotovení je originálem, jedno obdrží odesílatel, druhé doprovází zásilku a posléze by mělo být předáno příjemci a třetí si ponechává dopravce.

Kromě povinných náležitostí může nákladní list obsahovat i fakultativní informace týkající se ceny zásilky, výše dobírky, zákazu překládky aj., případně i další užitečné údaje jako například rozhodčí doložku apod.

Dohoda CMR vychází z logického předpokladu vystavení listu odesílatelem, i když to přímo nestanovuje.